ดาวน์โหลดเอกสารโบรชัวร์ชวนบวช


คำขานนาค แบบอุกาสะ


คำวันทาสีมา และคำวันทาพระประธาน

อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง,
สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.
( นั่งคุกเข่า ประนมมือ กล่าวว่า )
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
( กราบ ๑ ครั้ง ประนมมือ กล่าวว่า )
อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
( กราบ ๑ ครั้ง ยืนขึ้นประนมมือ กล่าวว่า )
วันทามิ ภันเต,
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง,
สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.
( นั่งคุกเข่า ประนมมือ กราบ ๓ ครั้ง )

คำขอบรรพชา

อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อนุโมทามิ,
อุกาสะ การุญญัง กัตวา, ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต.
( นั่งคุกเข่า ประนมมือ กล่าวว่า )
อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ.
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ.
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ.
( สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ, นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ,
อิมัง กาสาวัง คะเหตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ. ) กล่าว ๓ จบ
( สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ, นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ,
เอตัง กาสาวัง ทัตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ. ) กล่าว ๓ จบ

มูลกัมมัฏฐาน

คำขอสรณคมน์และศีล

คำขอนิสัย

คำบอกบริขาร

คำถามอันตรายิกธรรม

คำขออุปสมบท

คำขอขมาบวช

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
นับถอยหลังเข้าโครงการ 26 มีนาคม 2566
02-831-1234
@dhammakayainfo